Události, kterými se tento projekt zabývá, se odehrály před bezmála sedmdesáti lety. Odsun Němců z Brna, známý i jako „brněnský pochod smrti“, předznamenal poválečné vysídlení německého obyvatelstva z celého Československa a stal se tragédií pro dvacet tisíc lidí, převážně dětí, žen a starců, kteří na sklonku května 1945 museli opustit své domovy a vydat se na cestu do neznáma. Mnozí z nich leží v hromadných hrobech u Pohořelic. Více než čtyřicet totalitních let o osudech těchto lidí neměl nikdo vědět, pohůnci režimu srdnatě zametali stopy a snažili se o nemožné: změnit historii, vymazat z paměti to nevhodné a zbavit se (zbavit nás?) tak černého svědomí. Dnes všechny oběti připomíná pamětní kámen v zahradě augustiniánského kláštera na Mendlově náměstí v Brně, kde tragický pochod začal, a černý kříž u Pohořelic, kde pro mnohé skončil. Projekt Cesty paměti / Erinnerungswege připomíná tyto tragické události, má být uctěním památky všech obětí poválečného vyhnání Němců (nejen) z Brna, zároveň i mementem pro generace, které žijí v jiné době a jiném historickém kontextu a také názorovým fórem, kam každý může vložit svůj příspěvek na dané téma. Spíše než odpovědi by zde však každý měl očekávat otázky. Takové, které zůstávají a zřejmě už zůstanou. Tento projekt se svým obsahem dotýká křehkého tématu viny, odpuštění a paměti, která se – naštěstí! – nedá vymazat.

 

This project brings back to life events that happened almost seventy years ago. The resettlement of Germans from Brno known as “Brno´s March of  Death“. A tragedy for over twenty thousand people, mostly women, children and elders that were at the end of May 1945 forced to leave their homes and set out for journey into the uknown. Many of these people lie in communal graves by the city of Pohořelice. For more than 40 oppressive years were these events kept secret. The bailiffs of the totalitarian regime were resolutely sweeping the trails, trying for the impossible by changing history, erasing memory of the deplorable and in this manner purging our conscience. Today, memory of all victims is revered by commemorative stone at the Augustinian monastery on Mendl Square in Brno, a place where the tragic march started . The events are also recaptured by black cross close by Pohořelice, a place which showed to bet he last destination for many. “Memorial Trails“ is a project reminding us of these tragical events while serving the youger generation, living in diffrent historical contexts, as a memntum and also as an forum where everyone could contribute to the topic. Although questions rather than answers are expected. Questions that, most likely, will linger  on. The project touches on a delicate theme of guilt, forgiving and memory that cannot! be erased.

 

20. 2. 2012

 

 

 

 

 

 

 

With the support of the Europe for citizens programme of the European Union This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.