THE VISEGRAD ROUND TABLES

The Czech monthly literary revue called "RozRazil" is published in cooperation with the theatre called "Husa na provázku" (Goose on the String) and the publishing house "Věrné mlýny". Each volume includes a rubric of round table; a forum dedicated to some cultural or social topical theme.
Since October 2006 the round tables have been assigned for themes connected to our nearest goepolitical and cultural regions, that is the Central Europe. Central Europe from the perspective of Hungarians, Poles, Czechs and Slovaks, thus countries and citizens of the Visegrad.
The first cycle of Visegrad Round Tables addresses the topics such as:
"The Trianon Trauma" (Budapest),
"We were suffering under the Hungarians, we we suffering under the Czechs" (Bratislava),
"Too big idea for a small space?" (Prague)
and the "Czech-Slovak-Polish solidarity after the years" (Czech-Polish frontier).VISEGRÁDSKÉ KULATÉ STOLY

Revue Rozrazil, kterou vydávají společně Divadlo Husa na provázku a nakladatelství Větrné mlýny, přináší v každém čísle kulatý stůl, fórum věnované aktuálním kulturně-společenským problémům.
Od října 2006 je místo u kulatých stolů vyhrazeno tématům souvisejícím s našim nejbližším geopolitickým, ale samozřejmě především kulturním prostorem, tedy Střední Evropě. Střední Evropa z pohledu Maďarů, Poláků, Čechů i Slováků, tedy zemí a občanů tzv. Visegrádu.
První cyklus Visegrádských kulatých stolů se věnuje tématům:
Trauma Trianon (Budapeš),
Trpeli sme pod Maďarmi, trpeli sme pod Čechmi (Bratislava),
Velká idea pro malý prostor? (Praha)
a Česko-slovensko-polská solidarita po letech (Česko-polské pomezí).VISEGRÁDSKE OKRÚHLE STOLY

Revue Rozrazil, ktorú vydávajú spoločne divadlo Husa na provázku a nakladatežstvo Větrné mlýny, prináša v každom čísle okrúhly stôl, fórum venované aktuálnym kutúrno-spoločenským problémom.
Od októbra 2006 je miesto pri okrúhlych stoloch vyhradené témam súvisiacich s našim najbližším geopolitickým, ale samozrejme predovšetkým kultúrnym priestorom, teda Strednej Európe. Stredná Európa z pohžadu Maďarov, Poliakov, Čechov i Slovákov, teda krajín a občanov tzv. Visegrádu. Prvý cyklus Visegrádskych okrúhlych stolov sa venuje témam:
Trauma Trianon (Budapeš),
Trpeli sme pod Maďarmi, trpeli sme pod Čechmi (Bratislava),
Vežká idea pre malý priestor? (Praha)
a Česko-slovensko-požská solidarita po rokoch (Česko-požské pomedzie).WYSZEHRADZKIE OKRAGŁE STOŁY

Każdy numer czasopisma Rozrazil, wydawanego wspólnie przez Teatr Husa na provázku i wydawnictwo Větrné mlýny, zawiera okršgły stół - forum poœwięcone aktualnym problemom kulturalno-społecznym.
Od paŸdziernika 2006 roku miejsce przy okršgłym stole przeznaczone jest wyłšcznie dla tematów zwišzanych z obaszarem najbliższym nam pod względem geopolitycznym, ale prede wszystkim kulturalnym, czyli Europš Œrodkowš. Europa Œrodkowa widziana oczami Węgrów, Polaków, Czechów i Słowaków, czyli państw tzw. Wyszehradu. Pierwszy cykl wyszehradzkich okršgłych stołów jest poœwięcony następujšcym tematom:
Trauma Trianon (Budapeszt)
Cieprieliœmy za Węgrów, cierpieliœmy za Czechów (Bratysława)
Wielka idea na małym obszarze? (Praga)
i Solidarnoœć czesko-słowacko-polska po latach (pogranicze czesko-polskie)VISEGRÁDI KEREKASZTALOK

A Rozrazil szemle, amelyet a Husa na provázku (Liba a Kötélen) Színház és a Větrné mlýny (Szélmalmok) Kiadó közösen jelentetnek meg, minden számában egy kerekasztal-beszélgetést tesz közzé.
Az egyes beszélgetések aktuális kulturális-társadalmi problémákkal foglalkoznak. 2006. októberétől a kerekasztalok témái legközelebbi geopolitikai, de természetesen elsősorban kulturális térségünkhöz, azaz Közép-Európához kötődnek. Közép-Európa - ahogy a magyarok, a lengyelek, a csehek és a szlovákok, egyszóval az ún. visegrádi országok polgárai látják.
A Visegrádi kerekasztalok első ciklusában az alábbi témákról volt szó:
A Trianon-trauma (Budapest),
Szenvedtünk a magyarok alatt, szenvedtünk a csehek alatt (Pozsony),
Nagy eszme kis térben? (Prága)
valamint A cseh-szlovák-lengyel szolidaritás évekkel később (Cseh-lengyel határvidék).